ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Odoslaním formuláru udeľujem, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“), spoločnosti Folbrand s.r.o., (ďalej len Folbrand) so sídlom: Záhradná 944/43 , Most pri Bratislave
900 46 Bratislava, Slovensko, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených vo formulári ako aj osobných údajov získaných na základe ďalšej komunikácie na účely priameho marketingu. Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľujem na dobu dvoch rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

1) Právo na prístup k osobným údajom

Podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 4 v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

2) Právo na opravu osobných údajov

Podľa § 22 zákona č. 18/2018 Z. z. má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

3) Právo na výmaz osobných údajov

Podľa § 23 zákona č. 18/2018 Z. z. má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa prvej, ak

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.

4) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Podľa § 24 zákona č. 18/2018 Z. z. má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

5) Právo na opravu osobných údajov

Podľa § 25 zákona č. 18/2018 Z. z. má dotknutá osoba právo požiadať prevádzkovateľa o informácie o príjemcoch, ak prevádzkovateľ oznamuje príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22
§ 23 ods.1
alebo § 24, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie

6) Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa § 26 zákona č. 18/2018 Z. z. má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a)§ 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b)
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

7) Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Podľa § 27 zákona č. 18/2018 Z. z. má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má tiež právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

8) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Podľa § 28 zákona č. 18/2018 Z. z. má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

9) Právo na začatie konania

Podľa § 100 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. má dotknutá osoba právo podať úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, pokiaľ je presvedčená, že jej práva vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z. z. boli porušené.

Informačná povinnosť podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Folbrand s.r.o., so sídlom: Záhradná 944/43 , Most pri Bratislave 900 46 Bratislava, Slovensko
IČO: 44 836 813, výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 59224/B, Oddiel Sro
Štatutárny orgán, konateľ: Pavel Binder

Účel: spracovanie ponúk, prevádzkovanie priameho marketingu

Rozsah spracúvaných osobných údajov: v rozsahu podľa formulára, najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, názov spoločnosti

Doplňujúce informácie

poučenie o dobrovoľnosti – osobné údaje sú spracúvané na základe dobrovoľne udeleného súhlasu na spracúvanie osobných údajov, ktorý je možné kedykoľvek odvolať

© 2020 Folbrand s.r.o. Záhradná 944 / 43, 900 46 Most pri Bratislave

vaša správa bola
odoslaná

Ďakujeme za Vašu správu.
Kópia požiadavky bola odoslaná do e-mailovej schránky, ktorú ste zadali do formulára.

vaša správa bola
odoslaná

Ďakujeme za Vašu správu.
Kópia požiadavky bola odoslaná do e-mailovej schránky, ktorú ste zadali do formulára.